1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi parduotuve internete www.pilnipilvai.lt (toliau – „Parduotuvė“) sąlygas.

1.2 Parduotuvėje nurodytas prekes Pirkėjui parduoda MB „Meistro brolis“ juridinio asmens kodas 304827185, PVM mokėtojo kodas LT100011589612 (toliau „Pardavėjas“).

1.3 Šios Taisyklės yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas ir nuo Pirkėjo užsakymo ir apmokėjimo momento tampa šalių sudaryta Prekių pirkimo – pardavimo sutartimi (toliau – sutartis).

1.4 Laikoma, kad Pirkėjas susipažino su taisyklėmis jam užsakius Prekes.

1.5 Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisyklės, kurios galioja užsakymo pateikimo momentu.

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1 Pirkėjas, norėdamas naudotis Parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, pasirinktas Prekes įkelia į Prekių krepšelį, spaudžia mygtuką „PIRKTI“ ir patvirtinęs, kad susipažino su taisyklėmis bei užpildęs asmens duomenis (vardą, pavardę ar juridinio asmens pavadinimą ir kodą, telefono numerį ir el. pašto adresą (jeigu pasirenkamas pristatymas per kurjerių tarnybą) bei pasirinkęs pristatymo būdą, pateikia užsakymą tolimesniam vykdymui (atlieka sekančius veiksmus, susijusius su Prekių apmokėjimu, kaip nurodyta Taisyklių 3.2 punkte).

2.2 Pirkėjas yra atsakingas, kad užsakymo metu, pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją.

2.3 Pateikdamas savo duomenis, Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia pateikdamas Prekių užsakymą Parduotuvėje.

2.4 Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

2.5 Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus.

2.6 Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas.

2.7 Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.8. Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus sunaikinami.

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka

3.1. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema PAYSERA;

4. Prekių pristatymas

4.1 Parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos Vilniaus miesto teritorijoje.

4.2 Prekės pristatomos per UAB „Bolt services LT“ Vilniaus mieste.

4.3 Už prekių pristatymo paslaugą taikomas 0 EUR mokestis.

4.4 Prekių pristatymo terminai:

4.4.1 pristatant per UAB „Bolt services LT“ pirkėjas pasirenka pristatymo datą. Prekės pristatomos kiekvieną dieną.

4.5 Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį.

4.6 Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo ir/ar UAB „Bolt services LT“ kurjerių tarnybos dabuotojų nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

4.7 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos pakuotės ir pristatytų Prekių būklę, Pirkėjui nepatikrinus siuntos pakuotės ir Prekių būklės ir neužfiksavus duomenų apie siuntos pakuotės per 30min nuo prekių pristatymo laiko ir Prekių pažeidimus/defektus, Prekės yra laikomos pristatytos nepažeistos, o pristatytos Prekės – kokybiškos ir tinkamos.

5. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

5.1 Pirkėjas turi teisę nenurodęs priežasčių atsisakyti Parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos arba Sutarties sudarymo dienos (jeigu prekės dar nebuvo pristatytos Sutarties atsisakymo momentu), užpildęs prekių grąžinimo formą, kurią galima rasti Parduotuvės tinklalapyje, ir pateikęs ją Pardavėjui el. paštu: info@pilnipilvai.lt

5.2 Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir užpildęs prekių grąžinimo formą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta), išsiunčiant ją Pardavėjo registracijos adresu. Prekių grąžinimo/siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

5.3 Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas už Prekių įsigijimą ir pristatymą. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Prekės buvo išsiųstos Pardavėjui.

5.4 Dėl Taisyklių 5.1 punkte nurodytų priežasčių grąžinamos Prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos ar sudeties, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo ir kitus dokumentus. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, nepilnos sudėties, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

5.5 Pirkėjas, įsigijęs nekokybiškas Prekes ir apie tai užfiksavęs Taisyklių 4.9 punkte nustatyta tvarka, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo/atsiėmimo turi teisę kreiptis į Pardavėją su prašymu:

5.5.1 pakeisti analogiška tinkamos kokybės preke;

5.5.2 sumažinti Prekių pirkimo kainą;

5.5.3 vienašališkai nutraukti Sutartį ir grąžinti sumokėtą Prekių kainą.

5.6. Taisyklių 5.5.1 punkte nurodytu atveju Pardavėjas padengia Prekių grąžinimo ir analogiškų prekių pristatymo išlaidas.

5.7 Taisyklių 5.5.3 punkte nurodytu atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtą Prekių kainą, įskaitant ir pristatymo išlaidas, taip pat padengia Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.

5.8. Visais atvejais pinigai negrąžinami Pirkėjui už tas Prekes, kurios akivaizdžiai tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos, paveikiant vandeniu, aukšta temperatūra, aštriais daiktais ar pan., ir Pirkėjas atitinkamų pažeidimų neaptiko ir neužfiksavo Taisykių 4.9 punkte nustatyta tvarka.

5.9 Jeigu Pirkėjui pristatomos ne tos Prekės, kurias jis užsakė, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoja apie tai Pardavėją, o šis savo sąskaita įsipareigoja jas pakeisti tinkamomis Prekėmis.

5.10 Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų Prekių, jis grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių užsakymo dienos, atitinkamai informuodamas Pirkėją apie susidariusią situaciją.

6. Apsikeitimas informacija

6.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

6.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu (info@pilnipilvai.lt) ar telefonu (+370 645 00617).

7. Baigiamosios nuostatos

7.1 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, o iš jų kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

7.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Slapukai

8.1 Slapukai (angl. cookies): Mes naudojame slapukus, kad galėtume gauti informacijos apie tai, kaip naudojatės mūsų Svetaine. Slapukai leidžia mums pagerinti ir supaprastinti vartotojų patirtį naudojantis mūsų Svetaine. Iš esmės, informacija neapima jokių duomenų, kurie leistų mums individualiai identifikuoti Jus, kaip fizinį asmenį. Mes tvarkysime Jūsų duomenis naudodami slapukus tol, kol galioja Jūsų duotas sutikimas.